Skip to main content

Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van Four05 Internet en Multimedia, hierna te noemen Four05, gevestigd te Oldenzaal.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen, verkopen, leveringen van producten en diensten van Four05, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door acceptatie van een voorstel van Four05, zij het schriftelijk of elektronisch, verklaart u op de hoogte te zijn van en accoord te gaan met deze leveringsvoorwaarden.

Four05 Internet en Multimedia is ingeschreven onder 08133996 bij de KvK Veluwe en Twente.

Artikel 1. Definities

Website: een samenhangend geheel van webpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

Onderhoudscontract: de door Four05 aangeboden overeenkomst t.b.v. het onderhoud van uw website.

Website hosting: ook wel webhosting genoemd is de ruimte die op de server wordt 'verhuurd' om uw website op te zetten.

Traffic: ook wel data traffic, data verkeer of bandbreedte genoemd. Traffic omvat alle inkomende en uitgaande data van en naar een website, alsmede email- en het FTP-verkeer van en naar de server. Hostingpakketten hebben een traffic limiet.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Four05 een overeenkomst sluit tot het leveren van producten en/of diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Door een opdracht op basis van een offerte van Four05 verklaart de opdrachtgever dat hij/zij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Four05 en dat hij/zij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht.

Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Four05 opgenomen wordt.

Artikel 3. Aanbieding en acceptatie

Alle offertes, aanbiedingen, prijsopgaven en soortgelijke mededelingen (hierna aangeduid als offertes) door Four05 zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, in principe geheel vrijblijvend.

Four05 is eerst gebonden nadat zij de opdracht heeft bevestigd. Een offerte wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien deze niet binnen 30 dagen is aanvaard. Onder offerte wordt hier verstaan een door Four05 gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, die zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Four05 zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Four05 niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes zijn in principe eenmalig en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Indien een opdracht uitblijft, behoudt Four05 zich het recht voor de gemaakte analyse en/of ontwerpkosten, of een gedeelte daarvan, in rekening te brengen. Een en ander slechts dan, wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en in overleg met aanvrager naar gebruik en billijkheid berekend.

Artikel 4. Wijziging en annulering

De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst met betrekking tot het vervaardigen van een website of andersoortig product te annuleren voordat Four05 met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits hij/zij de hierdoor voor Four05 ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de kosten die Four05 reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, verhoogd met een winstderving ter grootte van 20% van de overeengekomen prijs met een minimum van 150 EUR.

Annulering van overeenkomsten tot levering van diensten met een onbepaalde looptijd kunnen slechts schriftelijk worden beëindigd, zowel door de opdrachtgever als door Four05 , met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door of namens de opdrachtgever, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

Veranderingen in de opdracht geven geen aanleiding tot het in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.

Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen streefdatum tot oplevering wordt overschreden. Four05 zal echter binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door haar te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 5. Uitvoering van een overeenkomst

Four05 zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Four05 het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Four05 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Four05 worden verstrekt.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Four05 zijn verstrekt, heeft Four05 het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Four05 niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die schriftelijk of mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Four05 de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

Opdrachtgever vrijwaart Four05 voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Four05 behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de overeenkomst of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht.

Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

Overeenkomsten die tot gevolg hebben dat regelmatig repeterende, al dan niet licht van elkaar afwijkende, werkzaamheden dienen te worden verricht, worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd. Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van tenminste 1 maand.

Een overeenkomst aangegaan voor een bepaalde periode wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode als aanvankelijk overeengekomen indien opdrachtgever niet binnen 1 maand voor afloop van de contractsperiode schriftelijk te kennen geeft de overeenkomst te willen ontbinden.

Artikel 6. Duur en beëindiging

Het ontwerpen van een nieuwe website door Four05 voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.

Alle leveringstijden worden door Four05 steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend.

De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van Four05 eventueel benodigde gegevens, afbeeldingen en materialen door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

Een onderhoudscontract kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. De overeenkomst kan schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Four05 heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Four05 gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

Four05 heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

Four05 heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.

Voor het gebruik van de datatransmissie faciliteiten van Four05 wordt door Four05 de zogenaamde 'Fair Use Policy' gehanteerd. Onder 'Fair Use' wordt verstaan, dat opdrachtgever zoveel mogelijk binnen de dataverkeerlimiet behorende bij zijn/haar abonnement blijft.

Indien opdrachtgever de datalimiet overschrijdt, zal hij/zij hier per e-mail over worden verwittigd. Indien binnen drie maanden de limiet voor de tweede maal wordt overschreden, zal het abonnement worden omgezet naar een abonnement dat voldoende ruimte biedt voor het gegenereerde dataverkeer. De kosten hiervan worden automatisch doorberekend aan opdrachtgever.

Indien opdrachtgever in enige maand het limiet met meer dan 25 % overschrijdt, behoudt Four05 zich het recht voor om per direct het abonnement aan te passen.

Artikel 7. Levering en levertijd

Een door Four05 opgegeven termijn van levering heeft, tenzij en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking.

Four05 is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.

De binding van Four05 aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud Four05 in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door haar planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.

De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Four05 gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Four05 mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van Four05 en het voorkomen van gebrekkige toeleveringen van bronmaterialen, teksten en overige benodigde informatie. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Four05 nodig is. Four05 is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal Four05 de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren. Four05 zal, tenzij anders overeengekomen, een website of soortgelijk product in twee of meerdere fasen opleveren, te weten in de eerste fase als prototype en in de laatste als definitief product. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering van het prototype te onderzoeken of dit tussenproduct voldoet aan de eisen en verwachtingen.

Four05 zal de wensen en eisen van de opdrachtgever, voor zover deze redelijkerwijs passen binnen het gestelde in de overeenkomst, terstond verwerken, waarna het definitieve product wordt opgeleverd. Het eigendom van het prototype berust en blijft berusten bij Four05.

De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering van het definitieve product te onderzoeken of Four05 de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Four05 er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het hier bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 7 kalenderdagen na aflevering.

Four05 is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 6 van dit artikel tijdig te doen. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, afbeelding, kopij of model respectievelijk de specificaties, of de kleuren, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Met name geringe afwijkingen die worden veroorzaakt door gebruikmaking van gangbare Internet-technieken of die worden veroorzaakt door Internet-beperkingen vallen onder dit lid van dit artikel. Levering van diensten (zoals consultancy en onderhoud van websites) geschiedt op overeengekomen data en tijden.

Four05 kan geen full-time beschikbaarheid voor deze diensten garanderen, ook niet in geval van calamiteiten, maar verklaart zich naar beste kunnen in te zetten voor de belangen van de opdrachtgever. Bij overschrijding van het aantal ingekochte uren in verband met een afgesloten onderhoudscontract wordt de normale uurprijs berekend. Niet verbruikte onderhoudstijd is niet overdraagbaar naar het volgende jaar.

Artikel 8. Website hosting

Een overeenkomst voor website hosting wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar en wordt stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd.

Opzegging van de (verlengde) overeenkomst door opdrachtgever dient minimaal één maand voor het einde van de contractsperiode te geschieden.

Four05 draagt zorg voor beschikbaarheid van de server en het netwerk, overeenkomstig het overeengekomen service level, waarbij zij zich inspant om zo optimaal mogelijk aan dit service level te voldoen. Four05 aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid als dit level op enig moment niet gerealiseerd kan worden. Four05 is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het Internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d.

Het is opdrachtgever niet toegestaan de website en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:

 1. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
 2. het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
 3. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
 4. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waar onder kinderpornografie en discriminerende uitingen;
 5. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
 6. het zonder toestemming binnendringen bij andere computers of sites op Internet of Intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken).
 7. het afsplitsen van (computer) processoren die na het verbreken van de (online) verbinding met Four05 blijven lopen binnen Four05 of het Internet.
 8. het verspreiden van computervirussen.

Het is opdrachtgever niet toegestaan de site te gebruiken voor kinderpornografisch of racistisch materiaal, illegale software, MP3's en hiermee vergelijkbaar materiaal.

Four05 is in de onderstaande gevallen gerechtigd de site van opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Four05 alle schade ten gevolge van de overtreding, geleden door Four05 of door derden, te vergoeden. Niet genoten abonnementsgelden zullen hierbij worden geretourneerd, c.q. verrekend.

 1. indien opdrachtgever zich het gestelde in de artikelen overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
 2. indien (een onderdeel) van de site van opdrachtgever oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het 'down' gaan of onbereikbaar worden van de server van Four05;
 3. indien blijkt dat opdrachtgever valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
 4. indien blijkt dat opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.

Four05 heeft geen bemoeienis met informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is Four05 aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens.

Het gebruik van Credit Card betaling- en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld, is voor verantwoording van opdrachtgever.

Het is opdrachtgever niet toegestaan de site aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken. Indien de door opdrachtgever gegenereerde of gebruikte hoeveelheid dataverkeer de in de overeenkomst omschreven hoeveelheid overschrijdt, is Four05 gerechtigd de tarieven overeenkomstig aan te passen.

Four05 draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.

Four05 is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking bepaalde applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, voorzover dit noodzakelijk is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.

Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van systeem en/of applicatie geeft opdrachtgever nimmer recht op enige terugbetaling.

Artikel 9. Data traffic richtlijnen

Bij het overschrijden van de traffic limiet die van toepassing is op het door u gekozen hostingpakket wordt de website tot de eerste dag van de daarop volgende maand offline worden geplaatst. Niet verbruikte traffic is niet overdraagbaar naar de volgende maand.

Artikel 10. Systeem en netwerkbeveiliging

Doorbreken van systeem of netwerkbeveiliging is verboden, en hieruit kan vervolging voortvloeien. Ingesloten voorbeelden maar niet beperkt tot deze: Niet toegestane toegang, gebruik, testen, scannen van de systeembeveiliging of acties die onnodige of hoogoplopende traffic met zich meebrengen. Mail bombing, flooding, pogingen om het systeem te overladen of aan te vallen, wijzigen van welke TCP-IP informatie ook of van (een deel van) de header informatie in een e-mail. Dit ter beoordeling van Four05!

Artikel 11. Misbruik van systeembronnen

Elke poging tot ondermijnen van of het toebrengen van schade aan de server is strikt verboden!

Het is een overtreding voor elkeen die, inbegrepen maar niet beperkt tot: posts plaatst of software gebruikt die enorme CPU vertragingen met zich meebrengen of ongeoorloofde opslagruimte gebruiken.

Het is niet toegestaan het gebruik van e-maildiensten, e-maildoorstuur mogelijkheden, POP accounts of auto-beantwoord systemen anders dan deze voor eigen accounts te gebruiken, hetzelfde geldt voor toegang tot CGI-scripts geinstalleerd op onze servers.

Artikel 12. Spamming

Het verzenden van ongewenste e-mails, inbegrepen, zonder beperking, commerciële advertenties en informatieve mededelingen, is totaal verboden.

Alle activiteiten die door Four05 als spamming aangezien worden, zijn verboden en elke overtreding hiervan zal de onmiddellijke uitsluiting tot gevolg hebben.

Artikel 13. Overmacht

Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, het optreden van tot dan toe onbekende virussen, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan Four05 door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaat Four05 van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

In geval van overmacht zal Four05 daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, in welk geval opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende 7 kalenderdagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Four05 het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

Artikel 14. Prijzen, tarieven, kosten

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

De prijs die Four05 voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, of indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven, worden de werkelijk bestede uren in rekening gebracht volgens het uurtarief van Four05, zoals vermeld in de offerte.

Alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke en volgens de overeenkomst specifiek in het kader van de opdracht door Four05 gemaakte kosten worden naast de overeengekomen prijs afzonderlijk in rekening gebracht.

Four05 is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op producten en diensten, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

Artikel 15. Betaling

Na acceptatie van een offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Four05 en is de opdrachtgever betalingsverplicht.

Indien overeengekomen, dient de opdrachtgever tot maximaal 50% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen. Hiertoe ontvangt u dan een factuur die u per omgaande dient te voldoen.

Four05 houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat overeengekomen de aanbetaling is ontvangen.

De opdrachtgever dient na oplevering van de website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. Four05 stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.

Bij niet tijdige betaling van een geleverde website is Four05 gerechtigd de website op non-actief te zetten totdat betaling volledig heeft plaats gevonden.

Na volledige betaling komt aan opdrachtgever het overeengekomen gebruiksrecht van het geleverde toe.

Bij een onderhoudscontract voor een website wordt door Four05 aan de opdrachtgever elk jaar een factuur gestuurd. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Four05 het verschuldigde bedrag te voldoen. Bij het niet tijdig voldoen van rekeningen behoudt Four05 Internet en Multimedia zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij/zij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door Four05 een aanmaning tot betaling verstuurd.

Hierna worden administratiekosten, t.w. € 15,- in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Wanneer de opdrachtgever binnen 42 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij/zij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering, Four05 hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

Artikel 16. Copyright

Four05 behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte websites, aplicaties, ontwerpen, schetsen e.d., hierna te noemen 'het product'.

Opdrachtgever verplicht zich het geleverde product slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, wel of niet tegen vergoeding, aan derden ter beschikking te stellen.

Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp of website van Four05 te wijzigen, te herhalen of te vermenigvuldigen, ook niet wanneer het slechts een deel van het product van Four05 betreft, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Four05.

Four05 kan aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, het betalen van een geldelijke vergoeding daaronder begrepen.

Wanneer opdrachtgever, ook met schriftelijke toestemming van Four05, wijzigingen in de website aanbrengt, vervalt elk recht van de opdrachtgever op claims van schade of eisen ten aanzien van onvolkomenheden jegens Four05.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoort het uitvoeren van een onderzoek naar bestaande octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten, portretrechten en/of andere rechten van derden nadrukkelijk niet tot een met Four05 gesloten overeenkomst.

De opdrachtgever vrijwaart Four05 zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens hier bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.

Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten gerede twijfel ontstaat, of blijft bestaan, is Four05 bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Four05 door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Four05 de opdracht alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

Four05 is ten allen tijde gerechtigd haar naam op discrete wijze op een website of multimedia applicatie of in de ontwikkelde software te (laten) vermelden of (laten) verwijderen.

Het is opdrachtgever niet toegestaan deze naamsvermelding zonder toestemming van Four05 te verwijderen of -indien Four05 deze naamsvermelding verwijderd wil zien, deze niet te (laten) verwijderen.

Four05 heeft -tenzij zulks bij opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen- het recht haar ontwerp of gedeelten van haar ontwerp bij herhaling uit te doen voeren.

Four05 heeft voor promotionele doeleinden het recht van een naar haar ontwerp verwezenlijkt project foto's of andere afbeeldingen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken.

Al het door Four05 vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Four05 niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites, of toepassingen, dan waarvoor het oorspronkelijk is gemaakt.

Het eigendom van door Four05 verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig bij Four05, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.

In het laatste geval kan Four05 hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Four05 gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Four05 behoudt het recht de, door de uitvoering van de werkzaamheden in verband met een overeenkomst, toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17. Eigendom opdrachtgever, pandrecht

Four05 zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan haar toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.

Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico's ten aanzien van deze zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.

De opdrachtgever is gehouden er zorg voor te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan Four05 van teksten, ontwerpen, een fotografische opname, een informatiedrager, en dergelijke, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt.

De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door Four05 worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever Four05 op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.

De opdrachtgever verleent Four05 pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met Four05 door hem/haar in de macht van Four05 worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever, in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook, aan Four05 verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Indien de opdrachtgever met Four05 is overeengekomen, dat de opdrachtgever materiaal of producten ter verwerking zal aanleveren, dient hij/zij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van Four05 vragen.

Four05 verplicht zich alle vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Four05 zal als zodanig geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Four05.

Artikel 18. Klachten en aansprakelijkheid

De opdrachtgever heeft na oplevering gedurende 7 kalenderdagen, zoals gesteld in Artikel 7, de gelegenheid schriftelijk duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Four05, waarna Four05 deze gebreken zal trachten te verhelpen.

Wanneer aan Four05 binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren.

Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder "gebreken".

Reclamaties als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voorzover de opdrachtgever het geleverde niet heeft bewerkt of gewijzigd, dan wel aan derden in gebruik heeft gegeven.

Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op. De aansprakelijkheid van Four05 uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag.

Four05 wordt in staat gesteld binnen redelijke termijn voor ondeugdelijk werk goed werk leveren.

Four05 is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, informatie of materialen die door opdrachtgever zijn verstrekt.

Four05 is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet- of winstderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.

Indien Four05 terzake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever haar terzake volledig vrijwaren en Four05 alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

Voorzover Four05 bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Four05 weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Four05 op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Four05 of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Four05.

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Four05 slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag.

Iedere aansprakelijkheid van Four05 voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden.

Four05 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

Four05 is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverde materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

De opdrachtgever dient Four05 terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens zoals o.a. ook een adreswijziging. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte en door Four05 geleden schade.

Artikel 19. Geschillenregeling en toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Four05 en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen, die direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houden, kunnen uitsluitend bij de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Four05 aanhangig worden gemaakt.

Artikel 20. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

Four05 behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen.

Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Four05 Internet en Multimedia: http://www.four05.nl.

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van een overeenkomst.